top
Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Inleiding

Michel Lecrombs SA, met maatschappelijke zetel te 6, rue André Feher, B-6900 AYE, biedt een ruime keuze aan nieuwe en gebruikte voertuigen te koop aan op haar website www.carsys.be. 

De mogelijkheid om rechtstreeks de voertuigen te kopen die op www.carsys.be worden aangeboden of om deel te nemen aan de veilingen die door Michel Lecrombs NV worden georganiseerd, is alleen beschikbaar voor professionals uit de sector en wordt geregeld door de volgende artikelen.

2. Definities van de termen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de hiernavolgende termen de navolgende betekenis.
AV: De Algemene Voorwaarden voor gebruik van de Website www.carsys.be
AVV: Deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Stockverkoop: Verkoop die voertuigen aanbiedt tegen een vaste prijs, bepaald door de Verkoper.
Veiling: Verkoop waarbij u kunt bieden op een geveild voertuig.
Platform: Het platform dat beschikbaar wordt gesteld op de Website en dat het mogelijk maakt, afhankelijk van het profiel van de gebruiker,
de aankoop van een ruime keuze aan nieuwe of gebruikte voertuigen.
Website: De website www.carsys.be.
Voertuig: Een voertuig dat eigendom is van de Verkoper (of eventueel in statiegeld/verkoop) en te koop wordt aangeboden op het Platform.
Verkoper: Michel Lecrombs SA.
U: De professionele koper die een voertuig wenst te kopen tegen de voorgestelde prijs of in het kader van een veiling.

3. Onderwerp - Toepassingsgebied

Deze AV zijn uitsluitend van toepassing tussen de Verkoper en professionele kopers die een nieuw of gebruikt Voertuig via het Platform wensen aan te schaffen. Zij zijn dus alleen bedoeld om de betrekkingen tussen de verkoper en de professionele koper te regelen en niet met consumenten of niet-professionals.
Zij zijn van toepassing in aanvulling op de AV's die van toepassing zijn op het gebruik van de Website. In geval van tegenstrijdigheden komen de partijen overeen dat deze AV voorrang hebben.
De AV's kunnen op elk moment worden gewijzigd, dus de AV's die van toepassing zijn op een bepaalde verkoop zijn die welke van kracht zijn op de dag dat uw bestelling of veiling wordt geplaatst.
De AV's zijn toegankelijk via de hypertekstlink onderaan elke pagina van de Website. U wordt uitgenodigd om ze te lezen, af te drukken en een kopie te bewaren.
Het plaatsen van een bestelling via het Platform door te klikken op het "BUY" icoontje of het plaatsen van een veiling impliceert uw volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de AV.

4. Sluiting van de verkoopovereenkomst

4.1 Voorafgaande creatie van een carys.be-account

Om een nieuw of gebruikt Voertuig op het Platform te kopen, moet U zich eerst registreren op de Website om een account aan te maken. 

Registratie op de Website is gratis en vrijblijvend. 

Het verzoek tot registratie op de Website wordt gedaan via een online formulier.

U moet zich registreren op de Website door het verstrekte formulier nauwkeurig in te vullen en een ID te kiezen die gekoppeld is aan een geldig e-mailadres en wachtwoord van uw keuze. 

Zodra u zich op de Website heeft geregistreerd, ontvangt u een samenvattende e-mail naar het opgegeven e-mailadres. 
U kunt slechts één rekening op uw naam openen.

4.2 Bestelproces

De aankoop van een voertuig via het Platform omvat de volgende stappen:

(i) Identificatie 

Om als professionele koper toegang te krijgen tot onze aanbiedingen voor professionals, moet u zich eerst identificeren door uw e-mailadres en wachtwoord in te voeren. Indien U dit nog niet heeft gedaan, zal het noodzakelijk zijn om een rekening te openen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 4.1 hierboven.
U krijgt dan toegang tot de site na bevestiging van uw akkoord met deze AV door het vakje "Ik heb de Algemene Verkoopsvoorwaarden, de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de site en het Vertrouwelijkheidshandvest/GDRP gelezen en verklaar dat ik deze zonder voorbehoud aanvaard" aan te vinken.

(ii) Stockverkoop

Als een voertuig voor verkoop tegen een vaste prijs geschikt is voor u en u het wilt kopen, selecteert u dit voertuig en klikt u op de knop "Directe aankoop". U wordt dan gevraagd uw aankoop te bevestigen.

(iii) Veiling verkoop

Door te bieden, verbindt U zich ertoe het Voertuig te kopen als uw bod aan het einde van de Verkoopperiode wordt aanvaard.

(iv) Bevestiging per e-mail 

U ontvangt een bevestiging van uw directe aankoop of veiling (indien uw bod succesvol is) per e-mail met details over uw aankoop.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van niet-nakoming van één van uw verplichtingen en, meer in het algemeen, om elke bestelling van abnormale aard om welke reden dan ook te weigeren.
U wordt daarom uitgenodigd om ervoor te zorgen dat de bevestigingsmail correct wordt ontvangen en om contact op te nemen met de Verkoper in geval van problemen (zie hieronder, artikel 17).

(v) Verzending van de factuur

Indien U het Voertuig rechtstreeks koopt tegen de prijs die op de Website wordt aangeboden of indien uw bod door de Verkoper is geselecteerd, zal U een factuur per e-mail worden gestuurd. De Verkoper is pas vanaf de verzending van de factuur aan u gebonden.

(vi) Betaling

U dient het voertuig te betalen binnen een termijn van maximaal zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de in punt

(v) hierboven bedoelde factuur.

Indien de overeengekomen prijs niet volledig betaald is binnen de termijn, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de verkoop automatisch, zonder gerechtelijke tussenkomst, te beëindigen en het Voertuig opnieuw te koop aan te bieden en te reserveren op het Platform of om de verkoop voort te zetten. De Verkoper nodigt U uit om artikel 7 van deze AV op dit punt aandachtig te lezen.

(vii) Het in bezit nemen van het voertuig
 
U verbindt zich ertoe het Voertuig in ontvangst te nemen binnen een termijn van maximaal vijftien (15) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de factuur. Indien dit niet het geval is, kan de in artikel 12 bedoelde sanctie worden toegepast

5. Prijzen

De verkoopprijs van het voertuig is:

 • In het geval van een aankoop tegen een vaste prijs op de Website, de aankoop die tijdens de directe aankoop werd aangegeven en bevestigd in de bevestigingsmail;
 • In het geval van een Veiling is de prijs de prijs die U heeft aangeboden en die door de Verkoper aan het einde van de Verkoopsperiode is geaccepteerd. Deze prijs wordt bevestigd in de bevestigingsmail.
 • Alle prijzen zijn in euro's en zijn exclusief belastingen, tenzij anders aangegeven.

6. Wijze van betaling

Betaling vindt uitsluitend plaats door overschrijving op de op de factuur vermelde rekening. 
Elk ander betaalmiddel zal worden geweigerd, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

7. Betalingsvoorwaarden

Zoals aangegeven in artikel 4.2 (vi), dient betaling te geschieden binnen een termijn van maximaal zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de factuur. 

In geval van laattijdige betaling zal de Verkoper U een e-mail sturen met het verzoek U te vragen uw situatie binnen twee (2) dagen te regulariseren. 

Bij gebreke van regularisatie binnen de genoemde termijn, kan de verkoper, naar zijn keuze, een beroep doen op de verkoper: 

 • de verkoop automatisch, zonder juridische tussenkomst en op eigen kosten op te lossen indien U niet binnen dertig (30) dagen na de verzending van een aangetekende aangetekende aanmaning met ontvangstbevestiging de betaling heeft verricht. In dit geval, indien U een deel van de prijs heeft betaald, mag de Verkoper het betaalde bedrag behouden als schadevergoeding; of
 • de verkoop voort te zetten en betaling van de prijs te eisen, met inbegrip van boetes voor te late betaling vanaf de dag na de datum van betaling op de factuur, die gelijk zijn aan de door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor haar laatste herfinancieringstransactie, vermeerderd met tien (10) procentpunten, alsmede een forfaitaire compensatie voor invorderingskosten ten bedrage van veertig (40) euro, onverminderd het recht om een aanvullende vergoeding te eisen, op basis van een rechtvaardiging, indien de invorderingskosten hoger zijn dan het bedrag van deze forfaitaire compensatie. Late boetes en deze forfaitaire som zijn verschuldigd zonder dat er een herinnering nodig is.

8. Korting

Er wordt geen korting verleend in geval van vervroegde betaling.

9. Eigendomsvoorbehoud

De voertuigen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom en toebehoren.

Deze bepaling wijkt niet af van de bepalingen met betrekking tot de overdracht van risico's, aangezien deze voortvloeien uit het Burgerlijk Wetboek. 

10. Garanties

Er wordt geen commerciële garantie geboden door de verkoper.
Aangezien de koper een professionele automobielfabrikant is (garagehouder, dealer, professionele dealer, professionele dealer, automonteur, enz.), wordt hij geacht over de nodige technische vaardigheden te beschikken om eventuele verborgen gebreken op te sporen. Als zodanig aanvaardt zij uitdrukkelijk de uitsluiting van de garantie tegen verborgen gebreken.
Bij wijze van uitzondering kan de Verkoper echter binnen 48 uur na ontvangst van het Voertuig rekening houden met de opmerkingen van de Koper met betrekking tot eventuele gebreken aan het Voertuig die niet in het expertiseverslag en/of het fotoverslag zijn vermeld.

11. Beperking van de aansprakelijkheid

Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de Verkoper en de Professionele Koper is de aansprakelijkheid van de Verkoper uit hoofde van de verkoopovereenkomst beperkt tot de voor de aankoop van het Voertuig betaalde verkoopprijs. 
Bovendien kan de verkoper slechts aansprakelijk worden gesteld indien een ernstige fout van zijn kant wordt aangetoond en in dit geval is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de overname van enige directe schade, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals winstderving, verlies van markt of klant, of andere bijkomende kosten.

12. Boete in geval van het niet in bezit nemen van het voertuig

Zoals aangegeven in artikel 4.2 (vii) en tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door de Verkoper of in geval van overmacht, dient U het Voertuig binnen vijftien (15) kalenderdagen in bezit te nemen. 

Indien dit niet het geval is, kan de verkoper u een boete van vijftig (50) euro per dag vertraging in rekening worden gebracht, onverminderd het recht van de verkoper om een gerechtelijke procedure te starten om de verkoopovereenkomst in uw exclusieve nadeel op te lossen. 

13. Terugname

Geen enkele terugname van voertuigen zal worden aanvaard, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, op een uitzonderlijke basis.  In dit geval zal het voertuig pas worden terugbetaald nadat het, met alle relevante documenten, bij de Verkoper is ingeleverd.  De terugbetaling zal geschieden tegen de strikte aankoopprijs (met uitzondering van alle andere kosten zoals transport, gedeeltelijke renovatie, het opstellen van offertes, enz.) en op voorwaarde dat het Voertuig in dezelfde staat en met dezelfde kilometerstand terugkeert als bij het verlaten van het terrein van de Verkoper.

14. Overmacht

In geval van niet-nakoming van één van de verplichtingen van deze ABV's, wordt de partij die aansprakelijk is voor deze verplichting niet geacht in gebreke te zijn of schadeplichtig te zijn indien de nakoming van de verplichting onmogelijk is gemaakt door een geval van overmacht, begrepen als een externe, onvoorziene en onweerstaanbare gebeurtenis, zoals gedefinieerd in de jurisprudentie. 

Op overmacht kan echter geen beroep worden gedaan om de nakoming van een betalingsverplichting op lange termijn te verhinderen of te vertragen. 

De uitvoering van de koopovereenkomst wordt volledig opgeschort zodra het geval van overmacht zich voordoet, indien ten minste de verplichting waarvan de uitvoering wordt verhinderd een van de belangrijke verplichtingen van de overeenkomst vormt. 

Indien de opschorting van de verkoopovereenkomst langer dan dertig (30) dagen duurt, heeft de contractant van de partij die aan overmacht onderhevig is, het recht de overeenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende brief waarin het geval van overmacht met officiële bewijsstukken en met bewijs van ontvangst wordt gerechtvaardigd.

15. Bijzondere voorwaarden

 • Michel Lecrombs NV wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade (zoals hagel, storm, vandalisme, enz.) die aan het verkochte voertuig kan ontstaan, vanaf de 7e dag na de facturering ervan.
 • Tenzij door U anders wordt gevraagd, worden de voertuigdocumenten (factuur + registratiedocumenten) ofwel aan de vervoerder overhandigd of in het handschoenenkastje van het voertuig geplaatst. In het geval van een verzoek van U om deze documenten per afzonderlijke (beveiligde) post te verzenden, zal een forfaitair bedrag van 50 euro exclusief BTW per zending aan U in rekening worden gebracht.
 • Michel Lecrombs NV zal systematisch haar uiterste best doen om de documenten van het voertuig (factuur + documenten die nodig zijn voor de registratie) zo snel mogelijk ter beschikking te stellen.  Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die worden veroorzaakt door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van dergelijke documenten aan de verkoper.
 • verbindt de buitenlandse koper zich ertoe:
  • de Verkoper zo snel mogelijk het naar behoren ingevulde document van bestemming terug te sturen, evenals elk ander document dat de effectieve overbrenging van het voertuig naar het land van bestemming bewijst (bv. gestempeld en ondertekend CMR-stempel)
  • de in zijn land geldende wetgeving inzake BTW-toepassing na te leven
  • alle fiscale, burgerlijke of strafrechtelijke gevolgen op zich te nemen die voortvloeien uit de niet-naleving van de BTW-wetgeving.

16. Algemene bepalingen

Het niet uitoefenen door U of de Verkoper van of vertrouwen op enig recht of enige bepaling van deze AV houdt geen verklaring van afstand in van een dergelijk recht of bepaling. 

De titels van de artikelen van de AV worden gegeven voor het leesgemak en hebben geen rechtsgevolgen.

Elke clausule van deze AV die krachtens een wet, voorschrift of definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank nietig kan worden verklaard, is nietig, onverminderd de andere contractuele bepalingen of de geldigheid van de AV. In dat geval zullen partijen, indien nodig, te goeder trouw trachten een vervangend beding te vinden in de geest van het vernietigde beding.

17. Toepasselijk recht en bevoegdheidsverdeling

Deze AV en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze AV, hun onderwerp of vorming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de verkoop zal uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel van Marche-en-Famenne.

18. Relaties met professionele kopers

Voor alle informatie of vragen heeft de Website een afdeling die verantwoordelijk is voor de relaties met de koper, die bereikbaar is: 

 • Per e-mail naar het volgende adres: info@carsys.be
 • Per post naar het volgende adres: Michel Lecrombs SA, 6 rue André Feher, B-6900 AYE.

Publicatiedatum, 10.11.201

Afdrukken