top
Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website

1. Inleiding

De website carsys.be wordt aangeboden door Michel Lecrombs NV (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht) met maatschappelijke zetel op het adres 6, rue André Feher, B-6900 AYE, en waarvan het registratienummer in het rechtspersonenregister 0462.340.404 is.   

2. Presentatie van de website carsys.be

De website carsys.be is een platform voor de aankoop van een breed gamma nieuwe en gebruikte voertuigen. 

De website carsys.be is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar, tenzij het onderhoud wordt onderbroken en biedt voertuigen te koop aan:

 • Een gedetailleerde beschrijving van de technische kenmerken van elk voertuig;
 • Gedetailleerde foto's van elk voertuig;
 • Een gedetailleerd conditieverslag voor binnen/buiten;

De website carsys.be is strikt voorbehouden aan een klantenkring die uitsluitend bestaat uit professionals uit de automobielsector.

3. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website carsys.be gebruikt of koopt. U wordt uitgenodigd om ze af te drukken en een kopie te bewaren. 

Het gebruik van de website carsys.be impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, alsook van onze Privacy Policy en Algemene Verkoopsvoorwaarden.

U bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig nalezen van deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de carys.be-website telkens wanneer u deze wenst te gebruiken, voor zover bepaalde wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden aangebracht.

4. Gebruik

Door het gebruik van de website carsys.be gaat u uitdrukkelijk akkoord:

 • de website carsys.be niet te gebruiken voor illegale, illegale of frauduleuze doeleinden, in het bijzonder U verbiedt elk gebruik dat in strijd is met de lokale, nationale of internationale wetten of voorschriften;
 • de website carsys.be niet te gebruiken op een manier die Michel Lecrombs NV zou schaden en in het bijzonder, U mag de website carsys.be niet gebruiken om schadelijke, onwettige of op een andere manier onwettige informatie van onaangename, discriminerende of beledigende aard te verspreiden ten aanzien van Michel Lecrombs NV of derden;
 • de toegang tot de website carsys.be, de computersystemen of -software van Michel Lecrombs NV (of die van een derde partij) niet te belemmeren, te verstoren of te beschadigen;
 • de website carsys.be niet te gebruiken om bewust gegevens te verzenden of om inhoud te verzenden of te uploaden die computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware, adware of andere kwaadaardige software of gelijkaardige computercodes bevat, of om hackactiviteiten uit te voeren of te vergemakkelijken of handelingen te verrichten die als cybercriminaliteit kunnen worden beschouwd.
 • geen inbreuk te maken op patenten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, auteursrechten, ontwerpen, databaserechten of andere intellectuele eigendomsrechten van een partij of entiteit;
 • zich niet voor te doen als een natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van, in het bijzonder, een vertegenwoordiger van carys.be, en geen onjuiste of misleidende verklaringen af te leggen over uw relatie met een natuurlijke of rechtspersoon;
 • om de vertrouwelijkheid van elke gebruikers-ID-code, wachtwoord of informatie die U kiest of die aan U wordt verstrekt als onderdeel van de veiligheidsprocedures van de website carys.be te handhaven. U gaat ermee akkoord deze informatie niet aan derden bekend te maken. Michel Lecrombs NV behoudt zich het recht voor om op elk moment uw gebruikersidentificatiecodes of wachtwoorden te deactiveren, ongeacht of deze door U zijn gekozen of door ons zijn toegekend, indien U naar zijn mening geen van de clausules van deze algemene gebruiksvoorwaarden hebt nageleefd; 
 • de foto's van de voertuigen op de Website uitsluitend te gebruiken in het kader van een gepersonaliseerd commercieel aanbod en U derhalve te verbieden deze foto's te gebruiken om voertuigen in het openbaar opnieuw aan te melden.
 • om aan deze algemene gebruiksvoorwaarden te voldoen.
 • In geval van niet-naleving van deze verplichtingen behoudt de NV Michel Lecrombs zich het recht voor om de toegang tot de website carsys.be en zijn netwerk te verbieden en te blokkeren zonder enige aansprakelijkheid jegens u te aanvaarden.

U bent aansprakelijk voor elke vorm van schade die Michel Lecrombs NV rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen lijden als gevolg van een schending van een van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden of van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het gebruik van de website carsys.be.

5. Informatie op de site

Hoewel Michel Lecrombs NV alles in het werk heeft gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op de website carsys.be accuraat is op het moment van ingebruikname, kan Michel Lecrombs NV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen of informatie die onvolledig, onnauwkeurig of verouderd is.

6. "Mijn Carys"

6.1. Registratieprocedure

Om alle functies van de website carsys.be te gebruiken, moet u zich eerst registreren. Zonder een account kunt u geen voertuig kopen, geen waarschuwingen ontvangen, niet deelnemen aan veilingen, geen aangepaste commerciële aanbiedingen bewerken en/of geen contact met ons opnemen voor informatie over een of meer voertuigen. 

De registratie op de website carsys.be is gratis.
De aanvraag tot registratie op de website carsys.be gebeurt via een online formulier.

6.1.1. Profiel van een carysys.be account

Wanneer u zich inschrijft, moet u alle velden van het formulier invullen volgens de verschillende stappen van de registratieprocedure. 

U moet dus in het bijzonder aangeven:

 • Uw naam en volledig adres
 • Uw intracommunautair BTW-nummer
 • De naam van uw inkoopmanager
 • Bevestiging van uw kwaliteit als professional in de automobielsector
 • enz.

6.1.2. Contactgegevens van de carys.be rekeninghouder

U moet ook uw persoonlijke gegevens en een strikt persoonlijk wachtwoord invoeren.
Elke geregistreerde gebruiker garandeert dat de gegevens die hij/zij verstrekt nauwkeurig, volledig en actueel zijn.

6.2. Gebruik van de carys.be account

Om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de website carsys.be te garanderen, moet u ervoor zorgen dat de vertrouwelijkheid van uw login-ID en wachtwoord wordt gerespecteerd. U mag uw gebruikersnaam en/of wachtwoord aan niemand meedelen. 

U bent als enige verantwoordelijk voor de bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord. In geval van gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord door een derde partij, dient u Michel Lecrombs SA zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. 

U bent ook volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die op de website carsys.be worden uitgevoerd met uw login en paswoord. In geval van verlies of diefstal van uw login en/of paswoord en/of de onmogelijkheid om verbinding te maken met uw carys.be account, dient u Michel Lecrombs NV zo snel mogelijk op de hoogte te brengen door gebruik te maken van de beschikbare functie door het contactformulier in te vullen dat u hiervoor op de homepage van de website carsys.be vindt. Een nieuw wachtwoord zal u dan per e-mail worden toegestuurd. U wordt aangemoedigd om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen om meer veiligheid te garanderen.

6.3. Opschorting of blokkering van uw carys.be account

De toegang tot uw account kan om een van de volgende redenen worden geblokkeerd of opgeschort: (i) een of meer bestelde voertuigen niet zijn betaald; (ii) het niet verstrekken van de verplichte wettelijke informatie die vereist is op het moment van registratie. 

U wordt dan uitgenodigd om contact op te nemen met Michel Lecrombs SA die u zal vergezellen om de situatie te regulariseren en die u vervolgens in staat zal stellen om uw toegang tot uw carys.be account te reactiveren.

6.4. Functionaliteit van het carys.be account 

Door een carys.be account aan te maken als professional, kan dat: 

 • Werk uw informatie bij.
 • Registreer de voertuigen die u interesseren.
 • Bewerk gepersonaliseerde aanbiedingen met uw logo, prijslijst en BTW-tarieven namens uw klant.
 • Voertuig(en) tegen vaste prijzen of via veilingen kopen
 • Download online alle foto's van de aangekochte voertuigen

7. Intellectueel Eigendom

De website carsys.be is een intellectueel werk dat beschermd wordt door het auteursrecht en de auteursrechten, evenals door andere internationale wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

De volledige inhoud van de website carsys.be, die in het bijzonder teksten, foto's, grafieken, afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen, technologieën, software, links, domeinnamen, handelsmerken en andere audiovisuele inhoud omvat, evenals hun grafische voorstellingen en broncodes (hierna te noemen de "Inhoud"), is het exclusieve eigendom van Michel Lecrombs NV of van derden waarvan de rechten, in voorkomend geval, worden erkend door Michel Lecrombs NV, en wordt beschermd door de intellectuele of industriële eigendomsrechten volgens de toepasselijke nationale of internationale wetgeving.

De naam carsys.be en andere handelsmerken, logo's of grafische weergaven van Michel Lecrombs SA die op de website carsys.be staan, zijn geregistreerde handelsmerken van Michel Lecrombs.

Andere bedrijfsnamen en namen van producten of diensten die op de website carsys.be verschijnen, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Elk gebruik van een van de bovengenoemde handelsmerken is verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaars van de betrokken rechten, op straffe van een inbreuk.

U kunt de website carsys.be gebruiken om toegang te krijgen tot de inhoud en te profiteren van de aangeboden diensten. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of weergave van de inhoud van de website carys.be, op om het even welke drager, op om het even welke manier en voor om het even welk ander doel is strikt verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Michel Lecrombs NV. 

U krijgt geen enkel recht of licentie om de handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten te gebruiken. U mag de inhoud van de website carys.be en/of de producten en diensten die op de website carys.be worden aangeboden dus niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, verhuren, leasen, verkopen, distribueren of afgeleide werken creëren.

Elke inbreuk op één van de hierboven vermelde intellectuele eigendomsrechten kan een inbreuk vormen op deze voorwaarden en kan worden beschouwd als een inbreuk op de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en het Wetboek van Strafrecht.

8. Bescherming van de databank 

Door toepassing van met name de bepalingen van Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken en de toepasselijke nationale wetgeving, gaat u er uitdrukkelijk en onherroepelijk mee akkoord dat de website carsys.be en de diensten die via deze website worden aangeboden, bestaan uit een of meer databanken die door Michel Lecrombs SA worden aangeboden in haar hoedanigheid van producent van databanken.

Meer in het algemeen is elke opslag, extractie, gebruik, reproductie, weergave of conservering, direct of indirect, gedeeltelijk of volledig, met inbegrip van het buffergeheugen, van een belangrijk deel, in kwalitatief of kwantitatief opzicht, van de inhoud van een of meer van de databanken van Michel Lecrombs SA, zonder voorafgaande toestemming, strikt verboden.

9. Links naar andere websites

Geen enkele derde mag op zijn website links opnemen die verwijzen naar de website carsys.be zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Michel Lecrombs NV. 

Indien een derde gemachtigd is om de link www.carsys.be te gebruiken, zal dit gebruik in overeenstemming zijn met de beperkingen en voor de doeleinden voorzien in deze uitdrukkelijke toestemming.

10. Disclaimer van garantie

Michel Lecrombs NV behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website carsys.be en de levering van alle of een deel van de inhoud die via de website beschikbaar is, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken om technische redenen, veiligheidsredenen, onderhoudsredenen, stroomuitval of enige andere geldige reden. 

Uw gebruik van de website carsys.be is op eigen risico. De website carsys.be wordt aangeboden op een "as is" en "as available" basis.

U bent als enige aansprakelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van de carys.be-website.

Geen enkel advies of informatie die u mondeling of schriftelijk van Michel Lecrombs NV via de website carsys.be of via de website carsys.be krijgt, kan een garantie of andere verplichting creëren die niet uitdrukkelijk is vastgelegd in de verkoopsvoorwaarden.

Hoewel redelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de veiligheid en integriteit van draadloze of netwerkinternettoegang te beschermen, kan Michel Lecrombs SA niet garanderen dat het gebruik van een draadloze verbinding veilig is. 

U stemt er dus mee in deze diensten naar eigen goeddunken en op eigen risico te gebruiken en erkent dat U als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan Uw computersysteem of het verlies van gegevens als gevolg daarvan.

11. Privacybeleid

De voorwaarden van de Privacy Policy van Michel Lecrombs N.V. vormen een integraal onderdeel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. U stemt in met het gebruik van de persoonlijke gegevens door de NV Michel Lecrombs, in het kader van de website carsys.be, in overeenstemming met de voorwaarden en de doeleinden die in het privacybeleid van de NV Michel Lecrombs dat van toepassing is op de website carsys.be worden uiteengezet. U moet de voorwaarden van dit Privacybeleid lezen en aanvaarden alvorens uw persoonlijke gegevens aan Michel Lecrombs NV te verstrekken.

12. Veiligheidsbeleid

De website carsys.be maakt gebruik van beveiligde technologie om persoonlijke informatie en financiële transacties te beveiligen.

13. Algemene bepalingen

Het feit dat de NV Michel Lecrombs geen gebruik maakt van een recht of clausule van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of er geen gebruik van maakt, houdt geen afstand van dit recht of deze clausule in. Indien een bevoegde rechter een bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden nietig verklaart, komen partijen overeen dat de betrokken rechter zich zal inspannen om uitvoering te geven aan de wil van partijen zoals bepaald in de betreffende bepaling en dat de overige bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden hun volle werking behouden. De titels van de artikelen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn vermeld voor het leesgemak en hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen.

14. Toepasselijk recht en bevoegdheidsverdeling

De Belgische rechtbanken zijn niet-exclusieve bevoegd om kennis te nemen van elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan de website carsys.be, met dien verstande dat de NV Michel Lecrombs zich het recht voorbehoudt om tegen u een vordering in te stellen wegens schending van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden in uw land van verblijf of in elk ander betrokken land.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp of vorming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

Verschijningsdatum: 10.11.2018

Afdrukken