top
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer / GDPR

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer / GDPR

Inleiding

Deze Privacy Policy is bedoeld om strikt te voldoen aan de GDPR-regels die in mei 2018 in werking zijn getreden.

1. Verantwoordelijkheid

Michel Lecrombs NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens (de "Persoonlijke Informatie") die wij over u verzamelen op de Website carsys.be (de "Website").

Deze Persoonlijke Informatie is bestemd voor de NV Michel Lecrombs en zal worden verzameld, verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

2. Persoonlijke informatie

2.1. De enige Persoonlijke Informatie waartoe Michel Lecrombs toegang heeft, zijn de Persoonlijke Informatie die u vrijelijk verstrekt of die in dit Privacybeleid is gespecificeerd. Als zodanig is het van essentieel belang dat u zich ervan bewust bent dat u, om u te abonneren op bepaalde diensten die via de Website worden aangeboden, zal worden gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken. Het niet verstrekken van dergelijke Persoonlijke Informatie zal u de toegang tot of het gebruik van de betreffende diensten verhinderen.

2.2. Wij verzamelen persoonlijke informatie over u, met name wanneer u:

 • Open een rekening op carsys.be 
 • Een online aankoop doen
 • Abonneer u op de nieuwsbrief / e-mail alerts
 • Contacteer Michel Lecrombs S.A. via de website

2.3 Michel Lecrombs NV deelt u mee dat het verzamelen van bepaalde gegevens die nodig zijn voor de registratie op het platform carsys.be en de levering van diensten die via de website worden aangeboden, verplicht is, met uitzondering van de velden waarin wordt aangegeven dat deze informatie optioneel is. 

2.4. Als u deze gegevens niet verstrekt, kan Michel Lecrombs SA u niet alle diensten met betrekking tot deze gegevens aanbieden. 

2.5. In ieder geval bent u als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens en Michel Lecrombs S.A. behoudt zich het recht voor om elke gebruiker die onjuiste gegevens heeft verstrekt uit te sluiten van de geabonneerde diensten, zonder afbreuk te doen aan enige andere maatregel die kan worden genomen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

2.6. In geval van mededeling van gegevens van derden, garandeert u dat u de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken derden hebt verkregen om hun gegevens aan Michel Lecrombs NV mee te delen voor de hierboven beschreven verwerking van hun gegevens. In geval van wijziging van uw persoonlijke gegevens, vraagt Michel Lecrombs SA u om de gewijzigde gegevens te verstrekken om ze bij te werken. Als zodanig verbindt u zich ertoe om oprechte en nauwkeurige persoonlijke informatie te verstrekken en ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan Michel Lecrombs SA wordt verstrekt, up-to-date is.

3. Gebruik van het systeem

3.1 Wij verzamelen en verwerken uw Persoonlijke Informatie om u de bestelde diensten te kunnen leveren.

3.2 Michel Lecrombs SA kan deze informatie met name gebruiken voor de volgende doeleinden 

 • Stuur e-mailberichten voor speciale promoties, tenzij u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van deze berichten;
 • Stuur waarschuwingen voor de voertuigen die u volgt;
 • Beantwoord uw vragen of suggesties;
 • Verbeter de kwaliteit van uw bezoek aan onze website;
 • Stuur u onze nieuwsbrief, tenzij u afstand heeft gedaan van uw recht om deze mededelingen te ontvangen;
 • Neem contact met u op bij de aankoop van een voertuig. 

3.3 Michel Lecrombs NV informeert u, en u gaat ermee akkoord, dat de persoonlijke informatie die via de website wordt meegedeeld, wordt opgenomen in een bestand dat door Michel Lecrombs NV wordt bewaard in een bestand dat door Michel Lecrombs NV wordt beheerd met het oog op het beheer van de reserveringen en aankopen die via de website worden gedaan, de relatie met de gebruikers, de ontwikkeling en de verbetering van de aangeboden diensten en de commerciële doeleinden, met inbegrip van het op de hoogte houden van alle aanbiedingen, producten en promoties die u kunnen interesseren, hetzij per e-mail of via een ander gelijkwaardig middel. 

3.4. In het geval van commerciële communicatie per e-mail of een gelijkwaardig middel, stemt u uitdrukkelijk in met de verzending van advertenties via dit middel. 

3.5. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken via de afmeldlink in uw persoonlijke ruimte.

4. Delen

4.1. Michel Lecrombs SA heeft ook contracten afgesloten met derde dienstverleners voor het beheer van onze database en het verlenen van technische of andere bijstand aan de website. Uw persoonlijke informatie kan worden bekendgemaakt en overgedragen aan deze externe dienstverleners en andere leveranciers wanneer het noodzakelijk wordt geacht om met hen te communiceren voor de levering van deze diensten. 

4.2. Als we uw Persoonlijke Informatie met een derde partij moeten delen, zullen we dit alleen doen nadat we een contract met die derde partij zijn aangegaan waarbij die derde partij zich verplicht om die Persoonlijke Informatie te beschermen met passende veiligheidsmaatregelen en zich ervan weerhoudt deze voor eigen doeleinden te gebruiken.

4.3. Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook aan derden doorgeven:

 • In het geval van een overdracht van ons bedrijf of onze activa, in welk geval wij uw Persoonlijke Informatie kunnen bekendmaken aan de overdrager of potentiële overnemer van dergelijke bedrijven of activa.
 • Indien wij verplicht zijn om uw persoonlijke informatie bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze algemene verkoopsvoorwaarden of onze algemene gebruiksvoorwaarden of onze algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en andere contracten te handhaven of toe te passen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Michel Lecrombs NV, onze klanten of derde partijen te beschermen. Deze uitwisseling van informatie omvat de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op de bestrijding van fraude en de vermindering van het kredietrisico.

5. Opslag

5.1. Wij willen dat onze links en bezoekers van onze Website vertrouwen hebben in het gebruik ervan. Op deze manier zetten we ons in voor de bescherming van de informatie die we verzamelen.

5.2. Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen bewaren als dit nodig is onder de toepasselijke wetgeving voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid. Michel Lecrombs NV en haar externe dienstverleners zullen alle nodige fysieke, technische en organisatorische maatregelen nemen om elke ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, alsook elk toevallig verlies, vernietiging of beschadiging van uw Persoonlijke Informatie te voorkomen. 

5.3. Wij zullen alle noodzakelijke fysieke, technische en organisatorische maatregelen nemen om het vereiste niveau van veiligheid te handhaven door rekening te houden met de verwerkte persoonlijke gegevens en om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, alsmede onopzettelijk verlies, vernietiging of schade aan uw persoonlijke informatie te voorkomen. 

6. Wijzigingen in de verordeningen

6.1. Wij doen redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren nauwkeurig, actueel en volledig zijn, voor zover dat nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens verzamelen. 

6.2. Volgens de Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht om op elk moment, om legitieme redenen, toegang te krijgen tot en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om de door ons verzamelde persoonsgegevens die onvolledig, onnauwkeurig, verouderd of wettelijk verboden zijn, bij te werken, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit direct online doen, nadat u bent ingelogd op uw account of door contact op te nemen met onze diensten.
6.3. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang verlenen of correcties aanbrengen. 

7. Correspondentie

7.1. Als klant van carysys.be ontvangt u per e-mail informatie over onze diensten, updates van onze Website, gepersonaliseerde advertenties en promoties die uitsluitend voor uw aandacht zijn bedoeld, zoals aanbiedingen, promoties en andere aanbiedingen die beschikbaar zijn op de Website, evenals waarschuwingen met betrekking tot het in voorraad nemen van voertuigen.  Wij verstrekken deze informatie rechtstreeks of via externe dienstverleners. 

7.2. U ontvangt deze e-mails met betrekking tot onze Website, tenzij u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van deze communicatie. U kunt te allen tijde besluiten geen marketing- of promotie-e-mails meer van ons te ontvangen. In dit geval kunt u zich uitschrijven door te klikken op de link die voor dit doel in onze e-mails en andere mededelingen is opgenomen. 

8. Wijziging van het privacybeleid

8.1. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij raden u daarom aan dit document regelmatig te bekijken om u volledig op de hoogte te houden van onze verplichtingen ten aanzien van de veiligheid en bescherming van uw Persoonlijke Informatie. 

8.2. Op deze Website zal een bericht worden gepubliceerd om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in het Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid, waarin bovenaan dit beleid de datum van de laatste update zal worden vermeld.

9. Contactgegevens

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Arnaud REINKIN

 • Of per e-mail arno@carsys.be
 • Of per telefoon 00 32 492 720 720 720 720 720.  
 • Per post naar Michel Lecrombs SA, 6 rue André Feher 6, B-6900 AYE.

10. Remedies

U kunt ook altijd een beroep doen op de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op commission@privacycommission.be .

Online sinds: 10.11.2018

Afdrukken